UBND HUYỆN NGHI XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XUÂN LĨNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     /KH-MNXL

               Xuân Lĩnh, ngày 20 tháng 09 năm 2022

 

DỰ THÁO                        KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 - 2023

 
 

 

Căn cứ Văn bản số 314/UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện Nghi Xuân về việc Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Văn bản số  /GDĐT-GDMN ngày   của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghi Xuân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023;

Căn cứ vào Nghị quyết số 18/NQ-TTHĐND ngày 28/07/2022 của Hội đồng nhân dân xã Xuân Lĩnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của giáo dục mầm non (GDMN) tại địa phương, trường mầm non Xuân Lĩnh xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”; tiếp tục thực hiện chủ đề: “Xây dựng trường mầm non linh hoạt - an toàn - xanh - thân thiện, thông thoáng, sạch, đẹp”; XD trường mầm non hạnh phúc.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GVMN, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không áp đặt, tạo ức chế đối với trẻ.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nề nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong toàn trường; Nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

4. Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ mẫu giáo trong toàn xã theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi;  

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn hỗ trợ để nâng cao chất lượng NDCSGD tại trường.

5. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy trình tổ chức huy động; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục theo Quyết định số 37/QĐ-UBND của UBND tỉnh, số 5027/UBND-VX của UBND tỉnh; để bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy học nâng cao chất lượng NDCSGD tại các cơ sở GDMN;

6. Thực hiện tốt Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025; phát triển chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương, chú trọng giáo dục kỹ năng, tăng cường hoạt động, vận động, vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ. Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục có hiệu quả thiết thực; triển khai tổ chức cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi làm quen với tiếng Anh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện giáo dục ATGT gắn với Chương trình Tôi yêu Việt Nam.

7. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định; quản lý công tác tổ chức bán trú, phòng dịch bệnh; theo dõi sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới; thực hiện các giải pháp phòng chống SDD; phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi vào cuối năm học 2022-2023 và có giải pháp khống chế tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì.

 8. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ: Bồi dưỡng CBQL,GVMN theo quy định, chú trọng bồi dưỡng cho GV cốt cán của trường tạo điều kiện cho GV cốt cán được học tập, giao lưu chia sẽ kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu quy định về GVMN cốt cán;  Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích CBQL, GVMN học tập và đổi mới sáng tạo; ngăn ngừa và xử lý nghiêm với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN; Khai thác tối đa các video dạy học trực tuyến có chất lượng áp dụng vào dạy học.

10. Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các hoạt động giáo dục, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, dân chủ cơ sở nhà trường, xây dựng trường mầm non hạnh phúc. Tăng cường công tác kiểm tra, quan tâm thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm tra.

11. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện về Đề án phát triển giáo dục Mầm non, phổ thông huyện Nghi Xuân đến năm 2025; Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non, phổ thông huyện Nghi Xuân đến năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương xã Xuân Lĩnh.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Cập nhật kịp thời và tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến GDMN, các hướng dẫn của ngành, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền đưa chỉ tiêu phát triển về GDMN vào chương trình công tác giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với tình hình cụ thể với địa phương xã Xuân Lĩnh;

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm; nâng cao chất lượng công tác quản trị trong nhà trường; chủ động trong việc áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến; phát triển chương trình nhà trường theo quan điểm GD toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tăng cường đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, không phát sinh hệ thống hồ sơ sổ sách so với quy định của ngành. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động GD theo Điều lệ trường mầm non;

Tăng cường ứng dụng CNTT trong GDMN trong công tác quản lý, lưu trữ và dạy học, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức, thực hiện việc cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu kịp thời, chính xác ở phần mềm cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT  tạo trên hệ thống: csdl.moet.gov.vn;

  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trong toàn trường, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và các quy định của Pháp luật, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm. Kịp thời tư vấn cho giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học nhằm đảm bảo chất lượng CSNDGD trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ về mọi mặt. Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, sắp xếp thời gian sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng một cách tinh gọn, hiệu quả có sự thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh để phụ huynh chủ động kế hoạch đưa đón trẻ đảm bảo chất lượng hoạt động CSNDGD và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Khuyến khích việc phát triển, tăng cường kiểm tra, giám sát, tư vấn các cơ sở GDMN ngoài công lập.

Kiện toàn các Hội đồng trong nhà trường kịp thời để hoạt động như: Hội đồng trường, Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng, Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Ban kiểm tra nội bộ, Ban chỉ đạo các phong trào thi đua và cuộc vận động…Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo lên cấp trên, số liệu chính xác và đúng thời gian quy định.

2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Nâng cao chất lượng kiểm định và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Làm tốt công tác dự báo quy mô phát triển trường lớp, hoàn chỉnh quy hoạch khuôn viên trường theo hướng đạt chuẩn bền vững tầm nhìn đến 2025 và những năm tiếp theo.

Chủ động tham mưu chính quyền địa phương và các ban ngành cấp trên tiếp tục bổ sung CSVC nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ II một cách bền vững như: Đầu tư các nguồn kinh phí để tiếp tục xây dựng như trải thảm cỏ, làm khu vui chơi sáng tạo, lát sàn nhà, làm mái che tránh mưa, nắng…nhằm tạo dựng một ngôi trường xanh sạch đẹp, hấp dẫn và an toàn. Thực hiện tốt việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường vật chất, TB ĐDĐC hiện có để tổ chức các hoạt động giáo dục. Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả TB dạy học. Tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, TB ĐDĐC đảm bảo chất lượng,  rõ nguồn gốc, đạt chất lượng tốt cho trẻ sử dụng.

Tham mưu bổ sung hoàn thiện các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các lớp theo bộ chuẩn tối thiểu: Các lớp 5 tuổi  đạt 100% đồ dùng đồ chơi tối thiểu, Phấn đấu các lớp dưới 5 tuổi đảm bảo được 95 đến 100% đồ dùng đồ chơi tối thiểu.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan, không hình thức, máy móc. Thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng theo lộ trình mà đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra để nâng cao chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Đảm bảo giáo 2 viên/lớp và sĩ số học sinh theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Tham mưu Văn phòng dự án ZhiShan hỗ trợ sách và các thiết bị  tại phòng“Thư viện đồ chơi của bé”, cho trẻ hoạt động. Chú ý xây dựng thư viện số hỗ trợ giáo viên CBQL và phụ huynh khai thác tài nguyên thông tin trên mạng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMN TE5T; PCGDMN TE4T;  PCGDMN TE3T.

Tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo duy trì củng cố vững chắc PCGDMN TE5T, có đủ các điều kiện đội ngũ và cơ sở vật chất đảm bảo để đạt PCGDMN TE4T, trên địa bàn xã Xuân Lĩnh.

Tham mưu đảm bảo 2 giáo viên/lớp, số lượng trẻ/lớp đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non. Phấn đấu nâng cao chất lượng PCGDMN TE5T, đạt PCGDMN TE4T, PCGDMN huy động 100% trẻ mẫu giáo đến trường.

Cụ thể: Tổng số nhóm, lớp: 08 (Bố trí cho 14 giáo viên hiện có, đảm bảo 1,75 GV/Lớp)

Tổng số huy động: 213 trẻ (Trong đó: 3 lớp 3 tuổi: 84 trẻ; 2 lớp 4-5 tuổi: 55 trẻ; 2 lớp 5 tuổi: 74 trẻ)

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu trẻ nhà trẻ đến trường, lớp mầm non nhằm duy trì ổn định trẻ tới trường, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, lớp mầm non tư thục tại địa bàn  xã Xuân An.  

Làm tốt công tác phối hợp trường TH&THCS Xuân Lĩnh thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập, cập nhật số liệu kịp thời, chính xác, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMN TENT trên hệ thống thông tin điện tử, quản lý PCGD-XMC theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả. Rà soát, đối chiếu, so sánh số liệu trẻ em giữa báo cáo thống kê và báo cáo phổ cập để đảm bảo tính chính xác;

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách hỗ trợ theo Nghị định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định Chính sách phát triển GDMN cho trẻ em trong toàn trường.

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN, thích ứng linh
hoạt với tình hình dịch bệnh .

- Chỉ đạo CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong toàn trường, tiếp tục đưa các nội dung Chuyên đề ‘‘Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ’’ vào nhiệm vụ thường xuyên của mỗi CBGV,NV; nâng cao kiến thức, kĩ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh; thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử theo quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ em.

- Chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn trong từng lớp học, trong toàn trường nhằm phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ CBGV, NV trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ; đặc biệt quan tâm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ sau kiểm tra, nhắc nhở của BGH nhà trường; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học, bảo đảm 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới; phối hợp với trạm y tế xã Xuân Lĩnh trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác…, bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong phòng chống dịch bệnh.

4.2. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng,  chăm sóc trẻ em

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trẻ theo quy định của Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương xã Xuân Lĩnh. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn tại từng lớp đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo đảm cân đối, hợp lý về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với cá nhân trẻ. Đảm bảo cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú có Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, các thực phẩm cung cấp phải là thực phẩm tươi sạch, nhập mới trong ngày, truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; Có các giải pháp linh hoạt trong xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và phòng chống dịch bệnh; đa dạng hình thức tổ chức bữa ăn, tạo hứng thú, góp phần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn; có giải pháp hỗ trợ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường; Tham gia giao lưu về dinh dưỡng và sức khoẻ cho trẻ mầm non cấp huyện .

Tiếp tục thực hiện tốt Văn bản số 366/SGDĐT- GDMN ngày 18/3/2019 của Sở GDĐT về tăng cường công tác đảm bảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, tổ chức cho trẻ uống sữa theo hướng dẫn tại Văn bản số 1324/SGDĐT-GDMN ngày 06/9/2016 của Sở GDĐT, trong đó lưu ý thực hiện ký kết hợp đồng các loại sữa phải căn cứ trên ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh; Khuyến khích cho trẻ được uống sữa tại trường ít nhất 2 lần/tuần.  

Huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ bếp ăn bán trú và công trình vệ sinh, nước sạch. Tăng cường các hoạt động vệ sinh trong từng lớp học và trong toàn trường. Đẩy mạnh giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới, được tư vấn về sức khỏe và thực hiện các giải pháp để phục hồi SDD. Có thực đơn riêng cho trẻ suy dinh dưỡng (SDD), có giải pháp hiệu quả để giảm dần tỷ lệ trẻ SDD và hạn chế trẻ thừa cân béo phì. Gắn kết quả phát triển thể chất của trẻ với kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

4.3. Tiếp tục đẩy mạnh chủ đề "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện" gắn với việc thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chủ đề "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện trong trường mầm non".

- Thực hiện hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025”. Tập trung xây dựng môi trường sáng - xanh - an toàn - thân thiện và đổi mới phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm; tổ chức hỗ trợ chuyên môn đối với các giáo viên được chọn để xây dựng mô hình điểm và nhân rộng đa dạng mô hình trong toàn trường. Tổ chức hội thảo/tọa đàm, tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện điểm Chuyên đề, tổng kết kinh nghiệm và tổ chức sơ kết thực hiện Chuyên đề vào cuối năm học.

- Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, trong đó tập trung phát triển Chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức làm quen với tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi đảm bảo chất lượng, đúng theo các quy định hiện hành và đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ;

4.4. Khai thác sử dụng kho tài liệu, học liệu: trên cơ sở kho tài liệu, học liệu của Bộ GDĐT, Sở GDĐT tại các nhóm zalo: “Video chăm sóc giáo dục trẻ MN Hà Tĩnh”, “Truyền thông GDMN Hà Tĩnh” và các tư liệu được chia sẻ của các trường mầm non trong huyện, trong tỉnh để giới thiệu và hướng dẫn giáo viên lựa chọn, khai thác nội dung phù hợp để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh thực hiện tốt công tác NDCSGD.

   5. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

  5.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ. Nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo sự công bằng trong bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu hữu ích trên mạng Internet. Thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tập huấn bằng hình thức phù hợp và hiệu quả Chương trình GDMN sau sửa đổi cho 100% CBQL, giáo viên mầm non. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học với các chuyên đề thiết thực, hiệu quả.

5.2. Tiếp tục đánh giá đội ngũ CBQL giáo viên của trường theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN theo quy định đảm bảo sát đúng thực chất, nâng cao chất lượng tự soi, tự sửa trong mỗi CBQL,GVMN, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn. Thực hiện tốt việc tạo điều kiện bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong nâng cao việc thực hiện Chương trình GDMN, nhằm thực hiện có kỹ năng, đảm bảo chất lượng trong việc NDCSGD trẻ;

5.3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với GVMN theo quy định hiện hành, tạo điều kiện cho giáo viên cốt cán của trường được học tập, giao lưu chia sẽ kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu quy định về giáo viên cốt cán trong cấp học GDMN được quy định tại Thông tư  số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GD - ĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non.

5.4. Thực hiện nghiêm túc chính sách đối với đội ngũ tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 09/8/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển GDMN, trong đó có XHH dịch vụ chăm sóc trẻ buổi trưa (bán trú), dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ ngoài giờ làm việc.

5.5. Thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ CBQL, GV,NV chuyên tâm với nghề, đặc biệt là những giáo viên có sáng tạo trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non để nhân rộng mô hình. Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, phòng GD&ĐT có các chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất trong ngành giáo dục.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với GDMN

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đội ngũ CBQL và giáo viên, nhân viên, đặc biệt bồi dưỡng cách tự cập nhật kiến thức qua mạng, khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong GDMN, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ, công khai chất lượng giáo dục. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trường và dữ liệu PCGD-XMC. Cập nhật dữ liệu kịp thời theo Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019;

Tăng cường sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử phù hợp với điều kiện của nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Cho phép giáo viên được chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách đảm bảo theo quy định tại Văn bản số 663/SGDĐT-GDMN ngày 19/4/2021 của Sở GDĐT về quy định hồ sơ, sổ sách trong trường mầm non;

Lựa chọn các ứng dụng, các phần mềm hỗ trợ trong công tác quản lý của các đơn vị có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định để tổ chức quản lý trường học một cách tinh gọn, hiệu quả để đảm bảo chất lượng quản lý;

Tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội  thảo, dự giờ và sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ trong toàn trường.

Phân công nhiệm vụ người phụ trách viết tin bài đăng trên trang web của trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cập nhật những thông tin thường xuyên và xử lý một cách kịp thời. Mỗi tháng ít nhất có từ 3 bài đăng lên trang Web của trường, 1 đến 2 bài đăng lên trang Web của ngành, có ít nhất 1 phóng sự trên trang đài của huyện.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong toàn trường nhằm quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN, tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN tại nhà trường.

Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về công tác phổ biến và hướng dẫn CBGV,NV thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, Chương trình GDMN. Chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến lên “Tạp chí Giáo dục mầm non”, Website của ngành, Diễn đàn đổi mới Giáo dục Nghi Xuân, các báo, tạp chí... để khích lệ các các cô giáo, phụ huynh tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Phát động viết tin bài vào bản tin Giáo dục và Đào Tạo Hà Tĩnh số đặc biệt Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( Tháng 11/2022), nhóm truyền thông GDMN Hà Tĩnh, Diễn đàn đổi mới Giáo dục Nghi Xuân và trên các trang truyền hình địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan trong việc chỉ đạo, đa dạng hóa công tác thông tin, truyền thông, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của xã hội đối với bậc học mầm non nói riêng, ngành giáo dục nói chung trong yêu cầu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa.

Đẩy mạnh việc truyền thông phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng trong thời gian trẻ em tạm dừng đến trường do phòng dịch bệnh và thiên tai. Hướng dẫn cho phụ huynh cách truy cập các tài liệu/video, Cẩm nang hướng dẫn cách thức NDCSGD trẻ mầm non khi trẻ ở nhà trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT.

C. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2022-2023

I. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Quy mô trường, lớp, công tác huy động trẻ.

- Số lớp MG: 08 lớp cụ thể như sau: \

Mẫu giáo 3-4 tuổi 4 lớp với số trẻ: 84;\

Mẫu giáo 4-5 tuổi 2 lớp với số trẻ: 55;

Mẫu giáo 5-6 tuổi 2 lớp với số trẻ: 74;

- Tổng số trẻ: 213/213, đạt tỷ lệ huy động 100% trẻ MG đến trường.

- Tỷ lệ trẻ chuyên cần: trẻ 3 tuổi 90% trở lên; trẻ 4 tuổi: 92% trở lên; trẻ 5 tuổi: 98% trở lên

- Tiếp nhận trẻ khuyết tật có thể hòa nhập được, đảm bảo hồ sơ theo quy định; Trẻ KT được quan tâm, chăm sóc thường xuyên; Trẻ KT có sự phát triển, tiến bộ so với đầu năm.

2. Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

- Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường mầm non và được chuẩn bị tốt tâm thế chuẩn bị vào lớp 1.

- 100% trẻ 5 tuổi được làm quen với chữ cái.

- 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được làm quen với máy tính qua phần mềm trò chơi Kismatr.

- Duy trì đạt chuẩn PCGDMNT năm 2022.

 3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

- 100% trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường theo thực đơn 3 độ tuổi

- Mức ăn bán trú 20.000đ/ngày/ trẻ  ( Một bữa chính và một bữa phụ).

- 100% trẻ được cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng sức khỏe 4 lần/ năm học, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học và được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.

- Giảm tỷ lệ trẻ suy sinh dưỡng cả 2 thể dưới 1,6%

- Có thực đơn riêng cho trẻ SDD

- 85% trở lên trẻ đạt các yêu cầu theo 5 lĩnh vực phát triển;

- Nhà trường đạt trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

- 100% lớp xây dựng được mảng tuyên truyền các bậc cha mẹ, cộng đồng về CSGD trẻ, pháp luật và các sự kiện thời sự trong năm.

-  100%  lớp  tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường có hiệu quả, ít nhất 01 chủ đề 01 lần với quy mô chung toàn trường.

- 100 % lớp xây dựng được góc khám phá khoa học lấy trẻ làm trung tâm

- Thực hiện tốt các chuyên đề:

+ 100% CBGV thực hiện tốt chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng có hiệu quả vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ;

+ 100% nhóm, lớp thực hiện có hiệu quả chuyên đề phát triển vận động

+ 100% trẻ có kỹ năng vận động thô và vận động tinh đạt mục tiêu theo quy định của chương trình giáo dục mầm non phù hợp với độ tuổi.

+ 100% trẻ nắm chắc các kiến thức về luật lệ an toàn giao thông theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non.

- Tham gia tốt hoạt động giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ cấp huyện và cấp tỉnh; tổ chức chương trình “ Tôi yêu việt nam” vào thời điểm cuối năm học.

4. Xây dựng đội ngũ:

- 100% CBGV có trình độ trên chuẩn.

- 100% CBQL, GV thực hiện nghiêm túc chương trình nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ GDMN; 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.

- 100% CBQL và GV được đánh giá sát đúng thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng và GVMN theo thông tư 25, 26/2018 của Bộ GD&ĐT.

- Có 2 giáo viên được bồi dưỡng giáo viên cốt cán của trường.

- 100% giáo viên tham gia viết bài trên tạp chí giáo dục mầm non, diễn đàn, trang Websile của trường.

- 100% CBGV được tham gia chuyên đề cấp trường, sinh hoạt chuyên môn có chất lượng tốt đảm bảo yêu cầu đổi mới SHCM theo hướng nghiên cứu bài học, có báo cáo đầy đủ;

- 100% CBQL sử dụng CNTT trong quản lý, 90% GV có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng  CNTT vào thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục;

5. Xây dựng CSVC, cảnh quan, trường chuẩn Quốc gia.

- Tham mưu xây dựng duy trì nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức 2.

- 100% lớp có đủ phòng học.

- Trường học đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

- 100% nhóm, lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi.

- Trường có công trình vệ sinh nước sạch cho GV và cho trẻ sử dụng tốt, hệ thống mương thoát nước, có nắp đậy, xử lý rác thải.

- Trường có sân chơi an toàn giao thông kiên cố, lâu dài.

- Trường có vườn cổ tích, sân vận động lát cỏ nhân tạo, có khu vui chơi khám phá ngoài trời cho trẻ trải nghệm

6. Công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

* Công tác kiểm tra:

- 30% giáo viên được kiểm tra toàn diện, 70% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.

- 100% giáo viên được kiểm thường xuyên công tác chủ nhiệm lớp.

* Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

- Trường tiếp tục duy trì kiểm định chất lượng đạt mức độ 3, thực hiện tốt ké hoạch cải tiến chất lượng theo lộ trình.

7. Viết bài trên báo và tạp chí, trang TTĐT các cấp:

- Có 1.2 bài đăng trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử (TTĐT) cấp tỉnh.

- Có 2.3 bài đăng trên các báo, tạp chí, trang TTĐT cấp huyện.

- Trang TTĐT của trường phong phú, đa dạng, được cập nhật hàng ngày, mỗi tháng ít nhất 4 bài được đăng.

  8. Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” và tiếp tục thực hiện chủ đề  “Xây dựng trường mầm non linh hoạt - an toàn - xanh - thân thiện, thông thoáng, sạch, đẹp”; Xây dựng trường mầm non hạnh phúc

2. Các danh hiệu thi đua

* Cá nhân:

 - Chiến sĩ thi đua cấp huyện: tỷ lệ 15%

- Lao động tiên tiến: 95 %

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 85%

- Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở: 45%

* Tập thể:

- Chi bộ đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đạt tập thể lao động tiên tiến

- Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Chi đoàn mạnh

- Tổ: xuất sắc: 1; lớp xuất sắc: 3; lớp tiên tiến 4:

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường Mầm non Xuân Lĩnh, đề nghị cán bộ quản lý, các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch, nghiên cứu nội dung các văn bản và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh thì BGH thông báo cụ thể đến từng tổ chuyên môn./.

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Nghi Xuân (để phê duyệt);

- BGH, các tổ chuyên môn (để chỉ đạo thực hiện);

- Giáo viên, nhân viên ( thực hiện)

- Lưu hồ sơ trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tám