KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ sức khỏe của bé” năm học 2022 - 2023

 
 

 

          Thực hiện kế hoạch số …/KH-GDĐT ngày …/9/2022 của trường mầm non Xuân Lĩnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2022 - 2023.

          Trường Mầm non Xuân Lĩnh xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ sức khỏe của bé năm học 2022- 2023 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu    

1. Mục đích

          - Giúp trẻ nâng cao thể chất; phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo; tăng cường tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin, tích cực; rèn luyện kỹ năng phối hợp hoạt động tập thể.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia phối hợp của các bậc phụ huynh, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo sức khỏe, tăng cường các điều kiện, cơ hội cho trẻ tích cực tham gia vận động ở trường mầm non.

          - Giúp cán bộ giáo viên nâng cao nhận thức, hiểu biết và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non. Tiếp tục tăng cường các phương tiện, thiết bị, đồ dùng đồ chơi phát triển vận động cho trẻ.

          2. Yêu cầu

          - Trẻ được tham gia các hoạt động trong ngày hội thể thao và tuần lễ sức khỏe để trẻ được nâng cao các nhận thức, kỹ năng trong quá trình hoạt động ở trường mầm non.

          - Sân chơi tổ chức đạt mục đích đề ra, đặc biệt huy động và tạo cơ hội cho nhiều trẻ ở các độ tuổi được tham gia.

          - Sử dụng đa dạng bài tập phát triển các dạng vận động khác nhau (vận động thô, vận động tinh) phù hợp độ tuổi với những hình thức hấp dẫn, phong phú và sáng tạo.

          - Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, có tác dụng giáo dục phát triển thể chất, tạo được không khí vui vẻ, khuyến khích động viên trẻ hào hứng tham gia, không gây căng thẳng cho trẻ.

          - Làm hình thức tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chất lượng chăm sóc giáo dục trong trường mầm non.

          - Các khu vực cho trẻ tham gia các hoạt động phải đảm bảo về vệ sinh, an toàn và đảm bảo tất cả các trẻ đều được tham gia hoạt động.

          II. Nội dung

          Tổ chức “Tuần lễ sức khoẻ” vào tuần 4 tháng 10 năm 2022

          + Đối tượng

          - 100% trẻ toàn trường tham gia trong ngày hội thể dục thể thao

          + Hình thức tổ chức: Tổ chức chung toàn trường, mỗi lớp là một đội chơi.

          + Nội dung: bao gồm 3 phần

          Phần 1: Đồng diễn thể dục nhịp điệu.

          Phần 2: Bé thi tài (Thực hiện các bài tập vận động thông qua trò chơi)

          Phần 3: Chơi tự do. (Theo các khu GDTC, các trò chơi vận động phù hợp với độ tuổi)         

CÁC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG CÁC KHỐI (LỚP)

          Nội Dung

Khối, lớp

Đồng diễn thể dục

Bé thi tài

Đồ dùng

5 tuổi  

 

 

 

 

Kết hợp bài hát: Dân vũ rửa tay.

 

 Trò chơi vận động: Đua xe đạp có đội mũ bảo hiểm, Kéo co.

 Xe đạp, mũ bảo hiểm, bì

 

   4 tuổi

 Trò chơi vận động: Nhảy bì kết hợp đội mũ bảo hiểm, Di bóng bằng bụng

Bì, mũ bảo hiểm, bóng.

 

3 tuổi

 Trò chơi vận động: Lăn bóng, Chuyền bóng qua đầu.

Bóng bay, Cây hoa tạo suối

           III. Tổ chức thực hiện

         + Đối với BGH: Xây dựng kế hoạch cụ thể của nhà trường.

         - Phân công nhiệm vụ tới từng giáo viên, tổ chức tập luyện chuẩn bị đồ dùng cho trẻ.

          - Giao cho các đồng chí tổ trưởng, tổ phó kiểm tra giám sát báo cáo về ban giám hiệu nhà trường

          + Đối với giáo viên: Tập cho trẻ các nội dung trong kế hoạch đã xây dựng, chuẩn bị các đồ dùng đầy đủ phục vụ cho buổi hoạt động.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức tuần lễ sức khỏe và ngày hội thể thao của bé của trường Mầm non Xuân Lĩnh năm học 2022-2023 yêu cầu các bộ phận nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH, GV;

- Lưu: VT, Website trường.

 KT.HIỆU TRƯỞNG

 P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

 

                    

                                                                                    

 

                

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN               TRƯỜNG MN XUÂN LĨNH

 
 
 

Số:    /KH-MNXL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Xuân Lĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2022